Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta.

Print Friendly, PDF & Email

Zespół Śpiewaczy „Gloria Dei”

Śpiew i mu­zy­ka są szko­łą życia har­mo­nij­ne­go i ra­do­sne­go, peł­ne­go en­tu­zja­zmu dla wszyst­kie­go co pięk­ne, wiel­kie i dobre….
Celem śpie­wu i mu­zy­ki ko­ściel­nej jest chwa­ła Boża oraz uświę­ce­nie i zbu­do­wa­nie wier­nych. Wszy­scy wiel­cy kom­po­zy­to­rzy się­ga­li do re­li­gii jako źró­dła swej twór­czo­ści. Chór czy też or­kie­stra dęta czy­nią żywym i sły­szal­nym ich dzie­ła.
Ks. Bosko (+1888) ma­wiał: Dom sa­le­zjań­ski (czy pa­ra­fia) bez mu­zy­ki i śpie­wu jest jak dusza bez ciała… Pięk­no mu­zy­ki czy śpie­wu może także zbli­żać do Pana Boga. 


chor18

Pa­ra­fial­ny Ze­spół Śpie­wa­czy „Glo­ria Dei” po­wstał 07.10.2016 roku. Ak­tu­al­nie liczy 12 osób. Przy­go­to­wu­je dia­lo­go­wa­ną z ludem stronę mu­zycz­ną do nie­dziel­nych i świą­tecz­nych mszy św. Or­ga­ni­zu­je i bie­rze także udział, razem z Or­kie­strą Dętą i in­ny­mi Ze­spo­ła­mi z okolicy /razem ponad 100 osób/, w co­rocz­nym Wie­czo­rze ku czci św. Ce­cy­lii, Prze­glą­dzie Kolęd i Pa­sto­ra­łek oraz (po raz pierwszy 2019)  Przeglądzie Pieśni Maryjnych  w na­szym ko­ście­le. Na za­pro­sze­nie Zespól udzie­la się także w wy­da­rze­niach mu­zycz­nych poza pa­ra­fią. Zdo­był  3 Dy­plo­my Uczest­nic­twa i 3 Pu­chary. W re­per­tu­arze ma 55  pie­śni 1-2 gło­so­wych. Próby są we wtor­ki i piąt­ki o godz.16.00 w Ora­to­rium - sala mu­zycz­na św. Ce­cy­lii. Do Ze­spo­łu można wstą­pić każ­dym cza­sie. Liczy się dobra wola i słuch mu­zycz­ny. Do­ce­lo­wo Ze­spół miał­by li­czyć prz­yn­ajmniej 30 osób….

Słu­żyć Panu Bogu po­przez śpiew i mu­zy­kę to wyraz ra­do­ści, mi­ło­ści i dar serca dla wspól­no­ty mu­zycz­nej i ko­ściel­nej. Już autor bi­blij­ny za­chę­cał wier­nych: „Chwal­cie Pana dźwię­kiem rogu…chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem…na stru­nach i fle­cie” /Ps. 150,3-4/, św. Augustyn (+430) przypominał: Bis orat, qui BENE cantat”- Kto DOBRZE śpiewa, modli się podwójnie, a św. Paweł  na­pi­sał w liście do Ko­lo­san: „Na­uczaj­cie sa­mych sie­bie…przez psal­my, hymny i pie­śni pełne ducha, śpie­wa­jąc Bogu w ser­cach wa­szych”/Kol 3,16/

Ks. An­drzej Sło­wik SDB   

Dy­ry­gent

Kontakt: Tel. 882 433 940


(nowa publikacja  14.10.2020 r.)

Msze Święte

W niedzielę i święta: 

6.30, 8.00,  9.30 - młodzież, 

10.00 - w Oborzanach, 10.00 - w Mostnie, 

11.00 - Suma,

11.30 - w Barnówku, 

12.30 - dzieci, 

18.00

W dni powszednie: 

6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 

6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 

18:00,  19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 

8:15 -  Różaniec - poniedziałek - sobota, 

17.15 - Nabożeństwo -  poniedziałek - piątek i niedziela 

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,

czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych 

tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

Galeria