Msze Święte

W niedzielę i święta: 6.30, 8.00, 9.30 - młodzież, 10.00 - w Oborzanach 10.00 - w Mostnie, 11.30 - w Barnówku, 11.00 - Suma, 12.30 - dzieci, 18.00

W dni powszednie: 6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 18:00, 19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 8:30 -  poniedziałek - sobota, 17.30 -  poniedziałek - piątek i niedziela 

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,  czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,  

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych                tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

 

Chór i Orkiestra

Print Friendly, PDF & Email

Śpiew i mu­zy­ka są szko­łą życia har­mo­nij­ne­go i ra­do­sne­go, peł­ne­go en­tu­zja­zmu dla wszyst­kie­go co pięk­ne, wiel­kie i dobre….

orkiestra18

Celem śpie­wu i mu­zy­ki ko­ściel­nej jest chwa­ła Boża oraz uświę­ce­nie i zbu­do­wa­nie wier­nych. Wszy­scy wiel­cy kom­po­zy­to­rzy się­ga­li do re­li­gii jako źró­dła swej twór­czo­ści. Chór czy też or­kie­stra dęta czy­nią żywym i sły­szal­nym ich dzie­ła.
Ks. Bosko (+1888) ma­wiał: Dom sa­le­zjań­ski (czy pa­ra­fia) bez mu­zy­ki i śpie­wu jest jak dusza bez ciała… Nasza pa­ra­fia w prze­cią­gu tych ostat­nich 72 lat pro­mie­nio­wa­ła za­wsze pięk­ną tra­dy­cją śpie­wu chó­ro­we­go oraz gry na in­stru­men­tach dę­tych. 

Tradycja Pa­ra­fial­nej Or­kie­stry Dętej sięga roku 1958. Aktualnie liczy 8-10 mu­zy­ków-ama­to­rów. Bie­rze udział w re­li­gij­nych i pa­trio­tycz­nych wy­da­rze­niach na­szej pa­ra­fii i mia­sta. W repertuarze ma pieśni kościelne, marsze(także żałobne) oraz walce.  Zakup w ostat­nim cza­sie 5 no­wych in­stru­men­tów za­chę­ca dzie­ci i mło­dzież do wstą­pie­nia w jej sze­re­gi. Spo­tka­nia całej or­kie­stry odbywają się z zasady we wtor­ki i piąt­ki o 19.15, a nauka gry dla po­cząt­ku­ją­cych i chętnych w czwart­ki o 16.00 lub do usta­le­nia.

chor18Pa­ra­fial­ny Ze­spół Śpie­wa­czy „Glo­ria Dei” powstał 07.10.2016 roku. Ak­tu­al­nie liczy 12 osób. Przy­go­to­wu­je dialogowaną z ludem opra­wę mu­zycz­ną do nie­dziel­nych i świą­tecz­nych mszy św. Organizuje i bierze także udział, razem z Or­kie­strą Dętą i innymi Zespołami , w corocznym Wieczorze ku czci św. Ce­cy­lii oraz Przeglądzie Kolęd i Pa­sto­ra­łek  w naszym kościele. Na zaproszenie udziela się także w wydarzeniach muzycznych poza parafią. Zdobył  3 Dyplomy Uczestnictwa i 1 Puchar. W repertuarze ma 48 pieśni 1-2 głosowych. Próby są we wtorki i piątki o godz.16.15 w Ora­to­rium - sala mu­zycz­na św. Ce­cy­lii. Do Ze­spo­łu można wstąpić każ­dym cza­sie. Liczy się dobra wola i słuch muzyczny. Do­ce­lo­wo Ze­spół miał­by li­czyć przynajmniej 30 osób….

Słu­żyć Panu Bogu po­przez śpiew i mu­zy­kę to wyraz radości, mi­ło­ści i dar serca dla wspól­no­ty mu­zycz­nej i ko­ściel­nej. Już autor biblijny zachęcał wiernych: „Chwalcie Pana dźwiękiem rogu…chwalcie Go bębnem i tańcem…na strunach i flecie” /Ps. 150,3-4/, a św. Paweł  napisał do Kolosan: „Nauczajcie samych siebie…przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha, śpiewając Bogu w sercach waszych”/Kol 3,16/


Ks. Andrzej Słowik SDB
Dyrygent

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 882 433 940

(nowa publikacja  22.10.2018, w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II)

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

362923
DzisiajDzisiaj20
WczorajWczoraj180
W tym tygodniuW tym tygodniu797
W tym miesiącuW tym miesiącu3705
OgółemOgółem362923